Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

http://www.kujawiaki.pl/2732-spotkanie-informacyjne-4.html
W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie [...]

W dniu 20 czerwca 2022 roku w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym gm. Baruchowo odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2014-2020 – w jakim miejscu jesteśmy? ” Zaprezentowana została perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia lokalnej strategii rozwoju. Poruszone zostały następujące zagadnienia:

    Konkursy PROW 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 11 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy grantowe oś 7 RPO WK-P 2014-2020

    Konkursy w 2022 r.

    Stan wdrażania LSR.

Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania nowej strategii LSR. Stowarzyszenie od początku wdrażania LSR ogłosiło 19 konkursów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogi(1 konkurs), infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (4 konkursy), dziedzictwo kulturowe (1 konkurs), 6 konkursów na podjęcie działalności gospodarczej (premie), 7 konkursów na rozwój działalności gospodarczej. LGD ogłosiło również 9 konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z zakresu Rewitalizacji, 2 konkursy – kluby pracy, 1 konkurs – granty 7, 11 konkursów na projekty grantowe w ramach osi 11 skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z otoczenia oraz 1 konkurs Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i poruszone tematy przybliżyły działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Galeria zdjęć:
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne