Małe projekty


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/male-projekty.html
Małe projektyCharakterystyka działaniaMałe projekty – to projekty, które mają na ce [...]

Małe projekty

Charakterystyka działania
Małe projekty – to projekty, które mają na celu poprawę jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3.
Kto może ubiegać się o pomoc?
1.    Osoba fizyczna, która jest:

 • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalna strategia rozwoju, zwana dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze.


Pomoc jest przyznawana takiemu podmiotowi, gdy mały projekt jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć.

2.    Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 • posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Jaka jest forma, wysokość i poziom pomocy?

 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 50 tys. zł.
 • Poziom pomocy finansowej może maksymalnie wynieść 80% kosztów kwalifikowanych operacji.
 • Całkowita wartość projektu winna się mieścić w przedziale od 4 500 tys. zł do 100 000 zł.
 • Maksymalna wartość pomocy na jednego beneficjenta wynosi 100 tys. zł.
 • Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne.


Jakie działalności mogą być objęte pomocą?

Pomoc może być przyznana na operacje m.in. z zakresu:

1. Podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej:
- udostępnienie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,
- organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru biję tego LSR,
- organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych
z promocją lokalnych walorów,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

2. Rozwijania aktywności społeczności lokalnej:
- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,
- promocja lokalnej przedsiębiorczości,
- remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz
innych obiektów pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przyległego do tych obiektów.

3.Rozwijania turystyki lub rekreacji:
- utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru; przygotowanie i wydanie folderów, innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,
- budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów i bazy gastronomicznej.

4.Promowania, zachowania, odtworzenia, zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000.

5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
- odbudowa, renowacja restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych
do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,
- remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,
- kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
- prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR (inne niż w ramach Funkcjonowania LGD).

6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze:
- udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,
- promocja produktów lub usług lokalnych,
- uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości,
- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych.

7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.
Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc?
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
- nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub ze środków subwencji ogólnej, udzielanej przez JST (dotyczy instytucji kultury),
- realizowany będzie w nie więcej niż dwóch etapach,
- zakończenie projektu (złożenie wniosku o płatność ostateczną) nastąpi w terminie 2 lat
od zawarcia umowy przyznania pomocy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2014 r.

Co warto wiedzieć?

 • Koszty inwestycji położonej poza obszarem LSR są niekwalifikowane.
 • Wartość wkładu niepieniężnego (udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców) nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.
 • Na koszty ogólne w małym projekcie składają się: przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty, licencje i przeniesienia autorskich praw majątkowych, opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, sprawowanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego.

 

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 15

Wczoraj 29

W tym tygodniu 15

W tym miesiącu 2255

Odwiedzin ogółem 153719

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska