Mikroprzesiębiorstwa


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/mikroprzedsiebiorstwa.html
Charakterystyka działania     Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszar&oacu [...]

Charakterystyka działania
     Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzących do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może ubiegać się o pomoc?  
     Osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako  mikroprzedsiębiorstwo  (zatrudniające poniżej 10osób,  i których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza równowartości w zł. 2 mln euro.),  która spełnia obowiązujące warunki dostępu do pomocy.    
Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować  operację na terenie objętym lokalną strategia rozwoju   w ramach której ubiega się  o finansowanie operacji.  

 

Jaka jest forma, wysokość i  poziom pomocy?
     Dostępna wysokość środków na cały okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju to 870 858,40.

Pomoc udziela się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji (50%). Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć :
•    100 000zł.- jeżeli ekonomiczny plan operacji(biznes plan) przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio roczne) co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
•    200 000zł.- jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie więcej niż  2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio roczne) co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
•    300 000zł.- jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnio roczne) co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjatowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć  300 000zł,a w przypadku, gdy operacja dotyczy przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, wynosi  100 000zł.
Beneficjent może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z ustawą z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. nr 187 poz.1381 z późn. zm.).

Jakie  działalności są objęte pomocą?
     Pomocy udziela się  podmiotom z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej
 4. sprzedaży detalicznej;
 5. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 6. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 7. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 8. usług transportowych;
 9. usług komunalnych;
 10. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 11. magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.  
Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc?  
     Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013:      
1. operacja jest  uzasadniona ekonomicznie;              
2.operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3.siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do:
a)    - gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
(w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
b)    - gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
(w przypadku  grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
4.w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO KL, działanie ”Promocja przedsiębiorczości”       
5.biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
6. Koszty  kwalifikowalne operacji  łącznie muszą być wyższe niż  20 tys. zł.

Dodatkowo operacja musi być zgodna z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:
1.    co najmniej jednym celem ogólnym:
a) stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie zasobów
z obszaru Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki;
b) rozwój funkcji turystycznej poprzez efektywne wykorzystanie i wypromowanie posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych;
c) ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD;
2.     co najmniej jednym celem szczegółowym;
3.    co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR:
a) „Bądź markowy - zarabiaj ze Zgłowiączką”,
b)„Wypoczynek na Kujawach”,  
c) „Żyj aktywnie i kulturalnie”.
Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 15

Wczoraj 29

W tym tygodniu 15

W tym miesiącu 2255

Odwiedzin ogółem 153719

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska