Różnicowanie


Notice: Undefined property: ContentViewCategory::$siteurl in /lgd2016/templates/kujawiaki/html/com_content/category/blog_item.php on line 66
/roznicowanie.html
Charakterystyka działania Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lu [...]

Charakterystyka działania

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej ma na celu tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstanie miejsc pracy poza rolnictwem.

Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Kto może ubiegać się o pomoc ?

O pomoc może się ubiegać rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:
- który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
- który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,
- który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub na lata 2007-2013,
- który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
- który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

Jaka jest forma, wysokość i poziom pomocy?

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Jakie działalności są objęte pomocą?
1. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa:
2. usługi dla ludności;
3. sprzedaż hurtowa i detaliczna;
4. rzemiosło lub rękodzielnictwo;
5. roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne;
6. usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usługi transportowe;
8. usługi komunalne;
9. przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowanie lub przechowywanie towarów;
11. wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc?

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem wspieranej działalności nierolniczej (gospodarczej) jeśli m.in.:
1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem i zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczy nieruchomości położonych w miejscowościach, które obejmuje swoim działaniem LGD;
4. operacja nie jest finansowana z innych środków publicznych;
5. operacja będzie realizowana w 1 lub 2 etapach, a w przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu-maksymalnie w 10 etapach;
6. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowane?

Zakres kosztów kwalifikowanych, tj. mogących podlegać refundacji nie obejmuje:
- podatku od towarów i usług (VAT),
- nabycia nieruchomości,
- nabycia rzeczy używanych,
- budowy budynków mieszkalnych,
- zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie
z kierowcą) – części raty leasingowej obejmującej marżę (zysk) finansującego, koszty refinansowania odsetek, koszty bieżące oraz opłaty ubezpieczeniowe.

Dokumenty do pobrania: Nabór I

 
 
 
Dokumenty do pobrania: Nabór III
 
1.  Instrukcja Wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

2. Formularz Informacji o pomocy de minimis

3.  Projekcja finansowa

4. Kryteria wyboru dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

5.  Oświadczenie o doświadczeniu z UE

6.   Oświadczenie Wójta

7. Ekonomiczny Plan Operacji

8.  Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości przyznanej pomocy de minimis  - pdf

9.   Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości przyznanej pomocy de minimis  - excel

10.  Oświadczenie Właściciela o zgodę na realizację operacji - pdf

11. Oświadczenie Właściciela o zgodę na realizację operacji - excel

12. Wzór Gwarancji - pdf

13.  Wzór Gwarancji - excel

14. Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

15. Wniosek o przyznanie pomocy - excel

16. Instrukcja wypełniania wniosku  pdf

17. Wykaz Dokumentów Niezbędnych do Wyboru Operacji

18. Ogłoszenie

 

Kontakt
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Biuro:
Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
(wejście od ul. Jarzębinowej)

tel. 54 28 46 669
728 462 482
728 462 481
507 799 998
507 800 028
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
Mapa
Godziny pracy
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Statystyki

On-line 0 gości

Dzisiaj 15

Wczoraj 29

W tym tygodniu 15

W tym miesiącu 2255

Odwiedzin ogółem 153719

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
województwo kujawsko-pomorskie
unia europejska